یک روش ساده اما کاربردی برای برنامه ریزی عروسی

همه درباره برنامه ريزي کارهاي عروسي صحبت مي کنند اما کسي به درستي اشاره نمي کند که چگونه بايد اين کار را انجام دهيم؟ کليات را همه مي دانند: بايد کارهاي را برنامه ريزي کنيم تا همه چيز به موقع انجام شود و کاري از قلم نيفتد. اما روش انجام اين کار چگونه است؟

در اينجا يک روش بسيار ساده اما کاربردي به شما معرفي مي کنيم که به وسيله آن مي تواند همه فعاليت ها و کارهاي عروسي خود را برنامه ريزي کنيد، بدون اينکه چيزي از قلم بيفتد. مي توانيد اجراي همه امور را به دقت تحت کنترل قراردهيد.
روشي که از آن سخن مي گوييم، استفاده از چک ليست است. چک ليست، برگه اي است که تمام کارهاي خود را به ترتيب زمان انجام در آن وارد مي کنيد و وقتي مطمئن شديد که همه چيز را نوشته ايد، به ترتيب شروع به انجام آنها مي کنيد. هر کدام از کارها را که در زمان خود انجام داديد، جلوي آن تيک مي زنيد و اگر لازم بود در قسمت توضيحات چک ليست، يادآوري ها و پيگيري هاي لازم را مي نويسيد.

نسبت به کارايي چک ليست برنامه ريزي شک نکنيد. در بسياري از پروژه هاي بزرگ صنعتي و عمراني، مديران موفق پروژه ها از چک ليست براي کنترل اقدامات استفاده مي کنند و تا کنون که راضي بوده اند. (تشريفات مجالس)