مهارتهای رفتاری تشریفات در مجالس

?-کت و شلوار (لباس رسمي) هميشه بايد با دقت اتو شود و لک نباشد و کفش و جوراب بايد با هم هماهنگ باشند.
? -اگرغير عمد موجب ناراحتي کسي شديد مانند تنه زدن,لگدزدن تصادفي و… بلافاصله معذرت خواهي کنيد
?-همه افراد بايد در خيابان با فرهنگ رفتار کنند و مودب وبا نزاکت باشند
?- در مجلس ،مردان هميشه بايد آراسته باشند
?-نبايد به اطرافيان خيره نگاه کرد وافراد واشيارا با انگشت نشان داد و يا برگشته و از پشت به افراد نگاه کرد.
?-وقتي کسي در مجالس و مهماني يابه طور کلي محلي ايستاده و ناگهان چند نفر ميرسند بايد فوري مقابل درب ورودي رفته آنهارا به داخل هدايت کند.
?-در معاشرت افراد با يکديگر شيوه صحبت کردن,مهارت صحبت اهميت دارد
?-انتقاد باصداي بلند در مجالس مودبانه نيست
?-سرفه کردن,عطسه کردن در جمع جايز نيست وبايدبه گونه ي نامحسوس صورت بگيرد.

کليات تشريفات مجالس:
اشاره به بعضي مراسم و مجالس و عنوان کردن بعضي از آنها براي خوانندگان مفيد است. پذيرايي,مسافرت,جلسات,مراسم,سمينار,بازديد,نمايشگاه از جمله اين مراسم و مجالس است.

يکي از اين مراسمات پذيرايي است که بر دو نوع است:
الف)پذيرايي مهمانان خارجي.
ب)پذيرايي مهمانان داخلي
الف)پذيرايي مهمانان خارجي: ?)تهيه هتل محل اقامت ?)تهيه برنامه غذايي ?)تهيه سرويس رفت وآمد ?)تهيه برنامه وتعيين اعلام محل جلسات با نظر ميزبان ?)کسب اجازه از اماکن مورد بازديد ?)همراهي گروه در تمام مدت اقامت ?)تنظيم تشريفات مراسم استقبال ?)انجام تشريفات خدمات گمرکي ?)تهيه محل مناسب و تنظيم برنامه وقت آزاد مهمانان ??) تشريفات تهيه هداياي مناسب ??)دعوت کردن از مترجم مورد نياز ??) تشريفات هماهنگي بارسانه ها و خبرگزاريها جهت پوشش خبري

ب)پذيرايي مهمانان داخلي: ?)تهيه برنامه ها وتعيين محل جلسات ?) تشريفات تهيه هتل و خوابگاه ?)تهيه برنامه پذيرايي درطول مدت اقامت ?)راهنمايي و همراهي گروه در کليه برنامه ها ?)کسب اجازه لازم جهت اماکن مورد نياز ?)تنظيم محل مناسب جهت مهماني

يکي ديگر ازمراسمات مسافرت است که تشريفات خاص خودرا لازم دارد و دوگونه است:

الف) تشريفات مسافرتهاي داخلي

ب) تشريفات مسافرتهاي خارجي

الف)مسافرتهاي داخلي:?)تنظيم تشريفات برنامه سفر با مديريت و دفتر رئيس سازمان ?)تهيه بليط وتعيين محل اقامت با نظر مديريت سازمان
ب)مسافرتهاي خارجي:?) تشريفات تهيه بليط با هماهنگي دفترتدارکات ?) تشريفات هماهنگي با وزارت مربوط و…

يکي ديگرازمراسمات جشنواره است: ?)انجام امور تشريفاتي جشنواره ?) تشريفات نظارت بر انتخاب جوايز و تهيه آن ?) تشريفات برنامه ريزي و برگزاري مراسم توزيع جوايز?)تهيه کارت دعوت وبروشورهاي مربوطه به جشنواره ?)دعوت از مهمانان ?)تنظيم برنامه هاي قابل اجرا ?)تهيه فهرست از مراسم هاي ويژه

شناسنامه کتاب:
سرشناسنامه: قرباني,مجتبي
عنوان و پديدار: اصول و آداب تشريفات گامي نوين در روابط عمومي
مولفين: مجتبي قرباني,هاشم جليلي صفريان,علي مخلصي
موضوع:آداب تشريفات,هتل,اصول مهمان داري