مفهوم ارتباطات و انواع آن و تاثیر در تشریفات

انسان موجودي بالطبع اجتماعي است واين اجتماعي بودن به اين معناست که نيازمند برقراري تشريفات ارتباط وزندگي کردن با ديگران است امازندگي با ديگران منتهي به برداشتها وتوانايي خاص است که آدميان در گردونه جهان مي آموزد.ارتباطات و بهتر زيستن امروزه در تمامي زندگي مارسوخ کرده است و ميتوان گفت ارتباطات کليه فعاليتهاي ما اعم از گفتاري,نوشتاري و کرداري است به طوريکه با انجام درست آن تفهيم و تفاهم و انتقال معني از کسي به کسي ديگر ,يا از فردي به گروهي وا از گروهي به گروهي ديگر امکان پذير ميشود.

تقسيم بندي ارتباطات :

تقسيم بندي ارتباطات را ميتوان به دوگروه بزرگ ارتباطات کلامي و غير کلامي تقسيم کرد.اما بهتر است ابتدا تقسيم بندي از ارتباطات انساني داشته باشيم.
ارتباط انسان با خود ارتباط انسان با انسان ارتباط انسان با خدا
ارتباط انسان با ماشين ارتباط انسان با حيوان ارتباط انسان با طبيعت

ارتباط کلامي / ارتباط غير کلامي
دانشمندان از زواياي گوناگون تشريفات ارتباطات را تقسيم بندي کرده اند اما آشنايي با ارتباطات کلامي وغير کلامي و تآثيرات آن در تشريفات الزامي است.

تشريفات ارتباط کلامي>>>نوشتاري,گفتاري
ارتباط غيرکلامي>>>وضع ظاهر,حرکات,چهره,حالت بدن,طنين صدا,فرياد,کيفيت صدا

مردم داري و تشريفات:

تشريفات رسمي را معادل کلمه پروتوکال دانسته اند و در واقع مراسمي است که به صورت رسمي برگزار شود. اصطلاح وي آي پي نيز در اين زمينه کاربرد فراوان دارد به معناي اشخاص بسيار مهم و سالن وي آي پي جايگاهي براي استقبال,بدرقه, جابه جايي و ترانزيت اشخاص,سران لشکري و کشوري است.
روابط عمومي ها پرستيژ,احترام,خوشنامي سازمان هستند و هرتصويري از سازمان در ذهن مخاطبان وجوددارد نتيجه عملکرد روابط عمومي هاست. زيرا رکن اساسي ارتباطات سازمان چه در برون سازمان و چه در درون سازمان روابط عمومي است. روابط عمومي براي مهمان داري و رعايت آداب مردمداري جدي تر ميشود.زيرا کيفيت رابطه با افراد و موسساتي که با سازمان سر و کار دارند واهميت افکارعمومي به عنوان يک اصل اساسي در مديريت پذيرفته شده و امروزه همه به”ارتباط مفيد و موثر” مي انديشند.

تشريفات در روابط عمومي:

روابط عمومي>>> تحقيقات,انتشارات,تبليغات{{تشريفات,مراسم}},ارتباطات
تشريفات هنر روابط عمومي است.اما فقر منابع و مطالب اين موضوع در ادبيات روابط عمومي به طور کلي مشهود است. در واقع تشريفات مجالس شکوه تزئين و احترامي است که درفرآيند ارتباطات اتفاق مي افتد و بايستي جايگاه خودرا در روابط عمومي پيدا کند با توجه به اين که تشريفات در روابط عمومي ها عمدتآ مربوط به مراسم ميشود وزير مجموعه مراسمات قرار ميگيرد وواحدي به نام مراسم و تشريفات مجالس به وجود مي آيد بنابراين در تشريفات مجالس به اين حداقل نيروي انساني نياز است. ?)مترجم همزمان ?)کارشناس روابط عمومي بين الملل ?)کارشناس علوم ارتباطات ?)مهماندار

اصول تشريفات روابط با مشتري:

امروزه مشتري گرايي و توجه به نيازهاي مشتري اولين ويژگي و مهمترين اصل در بازاريابي است.متصدياني که مشتريان خودرا ناديده ميگيرند و کسب سود بيشتري را بررضايت مشتري ترجيح ميدهند از بازار رقابت دور ميشوند و مشتريان وسرمايه خود رابه تدريج از دست ميدهند.بازاريابي و مشتري گرايي يعني ارتباط صحيح با مردم داشتن ونيازهاي آنان را درک کردن واين امکان پذير نيست مگر اينکه گرايش به مشتري را به عنوان يک فرهنگ بپذيريم ودنبال کنيم.
مشتري تنها محصول نمي خردبلکه منافع,ارزش,احترام وعوامل ديگر رانيز طالب است که بايد برآورده شود.بين ارتباط مناسب با مردم و موفقيت در امر فروش نسبتي است که ازآن به عنوان بازاريابي ارتباطي نام ميبرند.ودربازاريابي ارتباطي به جاي فروش فوري و کوتاه مدت به حفظ درازمدت مشتري توجه ميشود.

محورهاي جذب مشتري:

براي جذب مشتري بايد به سه محور توجه کرد. ?)نگرش مثبت ?)حرفه اي بودن ?)مخالفت نکردن با مشتري
?)نگرش مثبت>>>بايد معيارهاي اخلاقي مورد قبول جامعه را محترم شمارد واز آن ها پيروي کرد.فرد با اخلاق در هنگام ارتباط بايد…..?)اطلاعات غيرواقع و به دور از حقيقت به مشتري ارائه ندهد. ?)اطالاعات را همانگونه که هست ارايه کند. ?)اطلاع رساني راکامل و با حوصله انجام دهد ?)درپيامش تندي و خشونت وجود نداشته باشد ?)براي اثبات عقيده خود اطلاعات رامورد تحريق قرار ندهد ?) احساس مثبت در مشتري ايجاد کند

?)حرفه اي بودن>>>حرفه اي بودن يعني اينکه فرد به خاطرشغل خود کسب در آمد ملي ميکندودر کارخود تبحر داشته باشد.عمده حواس و خلاقيت خودرا متمرکز کند براي جذب مشتري.

ويژگي يک فرد حرفه اي…… ?)داراي نمونه کار موفق هستند ?)عاشق کارخود هستند وبه شهرت خود اهميت ميدهند ?)آماده ريسک کردن وتحمل زيان کوتاه مدت هستند ?)دراثر کسادي موقت شغل خودرا رها نميکند

?)مخالفت نکردن با مشتري>>>متصدي بايد تلاش کند تا مشتري خودراراضي نگه داردواز هنرروابط عمومي وارتباط جذب مشتري کند.

هنگتام برخورد با مشتري معترض…….?)بدون توجه به رفتار مشتري خوب رفتار کنيد و صريح باشيد با رعايت ادب ?)پيش داوري و تعميم ندهيد ?)باتوجه به نياز مشتري عمل کنيد ?)از سرزنش ديگران ناراحت نشويد

شناسنامه کتاب:
سرشناسنامه: قرباني,مجتبي
عنوان و پديدار: اصول و آداب تشريفات گامي نوين در روابط عمومي
مولفين: مجتبي قرباني,هاشم جليلي صفريان,علي مخلصي
موضوع:آداب تشريفات,هتل,اصول مهمان داري