مراحل تشریفات رسمی و دیپلماتیک

مجالس رسمي و ديپلماتيک مراحلي دارد که بايد بر طبق آن مراحل عمل شود و تشريفات لازم هرمحله به خوبي به مرحله اجرا درآيد از استقبال گرفته تا بدرقه مهمانان آداب تشريفاتي خاص خود را دارد

الف}استقبال:

?)استفاده از مستقبل و همپايه و همطراز مهمانان ورعايت احترام رسمي توسط مهمانداران ?)سلام و احوالپرسي واعلام برنامه ?)خدمات ورود و خدمات گمرکي ?)امورخبري و اطلاع رساني

ب}حمل ونقل:

?)انتخاب وسيله نقليه ?)انتخاب همراهان ?)انتخاب مسير ?)حمل وبار وتوشه مهمان

ج}اسکان:

?)بررسي امکانات موجود براي استراحت ?)بررسي ايمني امکانات موجود ?)بررسي شرايط فيزيکي و محيطي محل اسکان ?)بهداشت,نظافت و پاکيزگي ?) نور,رنگ,وسعت واندازه مکان

د}پذيرايي:

?)نوشيدني ازجمله آب,شربت,آب معدني ?)خوردني از جمله ميوه,شيريني,شام,نهار,صبحانه ?)امکانات ارتباطي و سمعي وبصري از جمله فاکس و تلفن و….

?)سبد فرهنگي(نشريات,کتب,بروشور,برنامه هاي مراسم) ?)هداياي فرهنگي ازجمله عکس ها و فيلم هاي مراسم

ه}بدرقه

:?)انجام خدمات گمرکي ?)تهيه ويزا,بليت,گذرنامه و تمديد براي اقامت ?)همراهي و مشايعت و خداحافظي ?)يادگاري,يادبود خاطره انگيز

شناسنامه کتاب:
سرشناسنامه: قرباني,مجتبي
عنوان و پديدار: اصول و آداب تشريفات گامي نوين در روابط عمومي
مولفين: مجتبي قرباني,هاشم جليلي صفريان,علي مخلصي
موضوع:آداب تشريفات,هتل,اصول مهمان داري

بانک تشريفات مجالس