روانشناسی رنگ در دکوراسیون داخلی

مطمئنا شما برای خرید گزینه های زیادی را در نظر میگیرید که یکی از آنها رنگ میباشد اما خرید برای دکوراسیون منزل مانند بقیه خرید ها نیست و نیاز به دقت بیشتری دارد و دلیل آن دشوار بودن و پر هزینه بودن آن میباشد . استفاده از رنگهای مناسب در فضای داخل منزل از الزامات یک زندگی آرام بوده و متناسب با روحیات هر فرد و خانواده متفاوت میباشد . روانشناسی رنگها در دکوراسیون داخلی بسیار حائز اهمیت بوده و اسفاده از رنگهای مختلف از زمانهای گذشته در موارد درمانی و روانشناسی و اماکن مختلف با کارائی های مختلف مورد استفاده قرار میگرفته است .
با وجودی که اثر رنگها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق میکند امابرخی از تاثیرات رنگها دارای معنی یگانه ای در سراسر جهان هستند ، رنگهایی که در طیف رنگها در ناحیه قرمز قرار دارند . به عنوان مثال رنگهای گرم شناخته می شوند که این دامنه اش از احساسات گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت متغیر است ... رنگهایی که در ناحیه آبی طیف قرار دارند رنگ های سرد نامیده می شوند و شامل آبی ، ارغوانی و سبزهستند . این رنگها معمولآ آرامش بخشند اما گاهی نیز ممکن است احساس غمگینی و بی تفاوتی را به ذهن آورند .