تشریفات چیست اصول و آداب تشریفات در مجالس

مقدمه: هرکشوري داراي آداب ورسوم خاصي براي تشريفات مجالس است که زاييده شرايط زندگي مردم آن کشور است. دردنياي امروز برقراري ارتباط سياسي,اقتصادي,فرهنگي و حتي خانوادگي منوط به رعايت اصول و آيين تشريفات است. تشريفات مجالس نه به معناي تجمل گرايي و تجمل پرستي بلکه به معناي نظم دهي و نظم بخشيدن در يک سازمان که روند فعاليتهاي منسجمي را در پيش دارد از اصول اوليه ارتباطات است.

تشريفات چيست:

تشريفات مجالس ديپلماتيک
فرآيند ارتباطات غير کلامي است و حرکات,اشارات و احساسات ماست که به عنوان پيامهاي غير کلامي به تکميل, تآييد و يا جايگزيني پيامهاي کلامي مي انجامد.

تشريفات در مجالس ويژه ارتباطات انساني است ودو اصل دارد:

الف)تشريفات براي همه

ب)تشريفات در همه جا.

و به سه سوال اساسي پاسخ ميدهد”براي چه کسي؟ در کجا؟ کي؟” تشريفات رعايت يک سري قوانين رفتاري است که نه تنها نمايندگان يک کشور بلکه توسط نمايندگان و کارگزاران اکثر نظام هاي سياسي و اجتماعي مختلف رعايت ميشود و متناسب با ساختار اجتماعي و فرهنگي ويژگي هاي مذهبي و تاريخي و آداب ورسوم يک کشور تغييراتي در اجراي آن به عمل مي آيد.

اصول کلي تشريفات مجالس:

اگر تشريفات به عنوان يک هنر به افراد آموزش داده شود آنگاه ميتوان مشاهده کرد که چگونه اين هنر به رفتار افراد در زندگي,درحين کار,دراماکن عمومي,در گفتگوهاي رسمي و… نظم ميبخشد
?-معيارهاي موجود در خصوص مسايل تشريفاتي,نتيجه روند مديدي از همکاريهاي متقابل ميان افراد درزمينه هاي گوناگون اجتماعي است و امروزه اين معيارها به آيين تشريفات معروف است
?-تشريفات در مجالس امروزي دربردارنده آداب و رسوم نزد تمامي ملل از گذشته هاي دور تاکنون است. اين قوانين رفتاري ازآنجاکه نه تنها توسط نمايندگان يک کشور بلکه نمايندگان و کارگزاران اکثر نظامهاي سياسي و اجتماعي مختلف رعايت ميشوند قوانين عمومي و فراگير محسوب ميشوند.
?-تفاوت اصلي بين قوانين تشريفات مجالس ديپلماتيک وآداب متداول در ميان عامه مردم در اين است که رعايت قوانين تشريفات نزد ديپلماتها اهميت بيشتري دارد تا آن اندازه که رعايت نکردن و يا نقض اين قوانين ميتواند به اعتبار کشوريا نمايندگان آن کشور لطمه وارد کند.
?-رعايت تشريفات مجالس مطلق نيست بدين معنا که رعايت آنها منوط به مکان,زمان و شرايط فرق ميکند
?-قابل توجه آنکه شخص باادب وبا نزاکت تنها در مراسم رسمي مجالس مطابق با اصول تشريفاتي رفتار نکرده بلکه نزاکت واقعي ايجاب ميکند که چنين فردي براساس نيت خير خود نظام اجتماعي را نيز برهم بزند باکلام خود کسي را نرنجاده و شخصيت او را تحقير نکند.

شناسنامه کتاب:
سرشناسنامه: قرباني,مجتبي
عنوان و پديدار: اصول و آداب تشريفات گامي نوين در روابط عمومي
مولفين: مجتبي قرباني,هاشم جليلي صفريان,علي مخلصي
موضوع:آداب تشريفات,هتل,اصول مهمان داري