تآثیرات رنگها درمراسم و تشریفات مجالس

رنگ عنصري است که ميتواند مستقيم و بي واسطه بر حالت روحي انسان تآثير بگذارد و احساساتي همانند شادي,غم,راحتي,تحريک و… رابه وجود آورده.انتخاب رنگ بايد براساس معيارهاي درست طراحي انجام شود وانتخاب غير اصولي درمراسم و تشريفات مجالس، منجر به هرج و مرج وناب ساماني محيط زيست انسان خواهد شد.

تجزيه و تحليل رنگها درمراسم و تشريفات مجالس :
اثر رنگ بستگي به سايه وغضلت رنگ دارد.آبي آسماني-آبي تيره-آبي- همه اينها آبي هستند اما معاني مختلف را تداعي ميکنند وتآثير متفاوت دارند.درک احساس رنگ با تغيير فاصله از آن رنگ تغيير ميکند زماني که طراح رنگي را انتخاب ميکند بايد فواصل عمومي را درنظر بگيرد.بررسي هاي انجام شده در مورد تآثيرات رنگها از طريق متخصصان صورت ميگيرد وبيشترين اختلاف در مورد اثر رواني رنگهاست.

تعريف رنگها و ويژگي آنها براي مجالس:
رنگ آبي درمجالس:
پاک,سرد,نيروبخش. قادر است صورت ظاهري فضا را بزرگتر از آنچه که هست نشان دهد ولي بايد از سطح ميز وغذا دور باشد. آبي تآثيري آرام بخش دارد.

رنگ قرمز در مجالس:

اززمانهاي قديم تداعي کننده خشم,حوصله و خشونت بوده است. زيرا رنگي بسيار قوي و گرم است.بعضي معتقدند افزايش دهنده اشتهاست.

رنگ سياه در مجالس:
داراي معني ذهني منفي است. تداعي کننده غم وعذاب است.رنگ سياه در ترکيب رنگهاي ديگر ميتواند خيلي شيک و کلاسيک باشد.

رنگ زرد در مجالس:
تداعي کننده اشعه خورشيد نشانه قيمتي بودن,پرروحيه وبانشاط در مقياس کم ميتواند ناقل خوشحالي اميدواري و فراواني باشد.رنگ زرد داراي خاصيت جلب و جذب است.

رنگ طلايي در مجالس:
به ظاهر شبيه زرد است تآثير گرمايي آن به نحوي است که ميتواند در موازنه با خنثي کردن رنگهاي سرد موثر باشد تاکنون رنگ طلايي با ثروت و قدرت مرتبط بوده

رنگ سبز در مجالس:
رنگ سبز سمبل طبيعت و مترادف با سرسبزي و خرمي بوده و مايه آسايش فکر وروح باشد

رنگ هلويي در مجالس:
ازرنگهاي جديد که به تازگي مشهور شده است از خانواده سرخ سفالي بيشتر در رابطه با خانم ها بوده است

رنگ سفيد در مجالس:
تآثير شديد رنگ سفيد زمانيکه با رنگهاي ديگر هماهنگي ايجاد ميکند براي کاربرد درزمينه ها بسيار خوب عمل ميکند امابراي ديوار ايده آل نيست.

رنگ طوسي در مجالس:
يکي از رنگهاي خنثي و معمولي جامعه است که پيام آن بي تفاوتي است
رنگهاي خنثي و قهوه اي تيره تداعي کننده مردانگي و قهوه اي روشن نشانه گرما و زنانگي است.

شناسنامه کتاب:
سرشناسنامه: قرباني,مجتبي
عنوان و پديدار: اصول و آداب تشريفات گامي نوين در روابط عمومي
موضوع:آداب تشريفات,هتل,اصول مهمان داري

بانک تشريفات مجالس